Gå till innehåll
Hässleholms MFK
Hässleholms MFK

Påminnelse om årsmötet söndagen den 14/4.

Vi träffas på fältet kl 14.00 för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Se förslag på dagordning nedan.

Väl mött/Jörgen

Förslag till dagordning vid årsmöte i Hlm Modellflygklubb 2024-04-14.

1. Mötets öppnande.
2. Upprop och godkännande av eventuella fullmakter.
3. Fastställande av beslutsmässighet.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
6. Fråga om mötet behörigen utlysts.
7. Föreningens verksamhetsberättelse för det förflutna verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelser för det förflutna räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse för samma tid.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Utgifts- och inkomststat; antagande av förslag till budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår. Fastställande av årsavgift för kommande budgetår.
12. Behandling av frågor som styrelsen, revisorer eller arbetsutskott hänskjutit
till mötet.
13. Behandling av frågor/motioner som av medlem inlämnats
till styrelsen.
14. Val av ledamöter i styrelsen för de ledigblivna posterna (2 år). i. Två ledamöter (2 år)

15. Val av 2 ledamöter till valberedningen (1 år)

16. Val av 2 revisorer (1 år).
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.

 

 

Publicerad: 2024-04-11

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Författare: Jörgen Svensson

Sponsorer